Covid Protocol

English

Poštovani gosti,

nadamo se da ste zdravo.

U želji da Vam omogućimo prvenstveno bezbjedan boravak pažljivo pratimo sva dešavanja u vezi pandemije, kao i uputstva, prakse i smjernice javnih zdravstvenih službi, Svjetske Zdravstvene Organizacije,  Evropske Asocijacije Kazina i međunarodno relevantnih vodećih institucija turističke industrije.

Uzimajući u obzir sve propise i preporuke uz primjenu visoko postavljenih ugostiteljskih standarada o pružanju usluga pripremili smo protokol koji ćemo primjenjivati u novim covid uslovima. Pridržavajući se protokola štitimo vaše zdravlja kao i zdravlje naših zaposlenih.

Želimo vam bezbjedan i prijatan boravak.

Mjere prevencije protiv prenosa COVID-19, zasnovane na uputstvima SZO su:

 1. Socijalna distanca (ili Fižička distanca); uključuje suzdržavanje od zagrljaja, ljubljenja ili rukovanja sa gostima, kao i među zaposlenima. Uključuje održavanje distance od najmanje 2m i izbjegavanje svakog ko kašlje ili kije.
 2. Lična higijena/ Higijena ruku znači redovno čišćenje ruku sredstvom na bazi alkohola ili temeljito pranje sapunom i vodom. Takođe, izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta. Dezinfekcija ruku je neophodna nakon razmjene predmeta (npr. novca, kreditnih kartica, dokumenata, itd.) sa gostima.
 3. Respiratorna higijena znači pokrivanje usta i nosa savijenim laktom ili maramicom prilikom kašljanja ili kijanja. Iskorišćenu maramicu treba odmah odložiti u kantu (sa poklopcem).
 4. Čišćenje i dezinfekcija predmeta i površina koje se često dodiruju na javnim površinama smanjuje rizik od infekcije.

Zdravlje Zaposlenih & Gostiju  

Zdravlje i sigurnost naših zaposlenih i gostiju su nam prioritet broj jedan. U cilju zaštite obje grupe i pružanja sigurnog i nezaboravnog boravka našim gostima, sledeće ključne tačke će se primjenjivati u cijelom objektu do kraja pandemije.

 1. Fizička Distanca. Gostima će se savjetovati da praktikuju fizičko distanciranje tako što će stajati najmanje 2m od drugih grupa ljudi koje ne putuju s njima dok stoje u redovima, koriste liftove ili dok se kreću po objektu. Stolovi za restorane, automati i drugi fizički rasporedi biće organizovani kako bi se osigurala odgovarajuća distanca.

Sva mjesta hotela biće u skladu sa ograničenjima zauzetosti.

 1. Dezinfekcija Ruku. Dispenzer za dezinfekciju ruku i papirne maramice biće postavljene na ključnim ulazima za goste i zaposlene i kontaktnim mjestima.
 2. Natpisi u Hotelskom dijelu za goste. U cijelom objektu će se nalaziti podsjetnici o zdravlju i higijeni, uključujući pravilan način nošenja, rukovanje i odlaganje opreme za ličnu zaštitu, respiratornu higijenu i pravila socijalne distance. Elektronski natpisi će se takođe koristiti za razmjenu poruka i komunikaciju.
 3. Briga o Zdravlju Zaposlenih & Gostiju. Bićemo spremni da pružimo podršku našim gostima. Zaposleni su dobili instrukcije da ostanu kod kuće ako se ne osjećaju dobro i da kontaktiraju svog supervizora ili menadžera sektora ako primjete kolegu ili gosta da kašlje, da ima nedostatak daha ili da ima druge poznate simptome COVID-19
 4. Obavještenje o slučaju. Naši zaposleni dobiće jasna uputstva o tome kako brzo odgovoriti i izvještavati zdravstvenim organima sve pretpostavljene slučajeve COVID-19 u objektu.

Proizvodi i Protokoli za Čišćenje i Dezinfekciju 

Naš hotel koristi sredstva za čišćenje koji su odobreni za korišćenje i efikasni su protiv virusa, bakterija, i drugih patogena u vazduhu. Radimo na obezbjeđivanju neprekidne isporuke ovih sredstava za čišćenje i potrebne PPE (Lične Zaštitne Opreme).

Kao opštu smjernicu, koristićemo dezinfekcijska sredstva na bazi hlora za tvrde površine i predmete i sredstva na bazi alkohola za ruke. Specifična sanitarna sredstva će biti propisana u zavisnosti od upotrebe i tržišne raspoloživosti.

 1. Javna Zajednička Područja. Često čišćenje i dezinfekcija povećana je u svim javnim prostorima.. Svi javni toaleti da se dezinfikuju najmanje jednom u sat vremena.
 2. Gostinske Sobe. Molimo Vas da imate na umu da ćemo čišćenje Vase sobe, zbog preporuka, raditi svaka tri dana. Osvježavanje sobe i zamjena peškira radice se svakodnevno ili na zahtijev.

Protokol za oporavak sobe.

U slučaju pretpostavljenog slučaja COVID-19, soba gosta će biti uklonjena iz upotrebe i stavljena u karantin. Soba za goste neće biti vraćena u upotrebu dok slučaj ne bude potvrđen ili razjašnjen. U slučaju pozitivnog slučaja, soba će biti vraćena u upotrebu tek nakon završenog poboljšanog protokola dezinfekcije.

 1. Filter za vazduh i HVAC čišćenje. Pojačana je frekvencija čišćenja filtera za vazduh i HVAC sistema (sistem grijanja, ventilacije i klimatizacije) i maksimalna je razmjena svježeg vazduha.

 POSLUGA U SOBI (ROOM SERVICE)

Meni usluge u sobi su dostupni preko interaktivnog TV ekrana u sobama,

kao i informacije o radnim satima naših odjeljenja.

SPA I FITNESS CENTAR, BAZEN & PLAŽA

Rad će biti prilagođen smjernicama vlade. Kao opšta smjernica, biće uvedena kontrola gužve u Spa & Wellness području. Gel za dezinfekciju biće dostupan na recepciji i u svim oblastima u kojima se pružaju usluge.

Plaža mora biti postavljena u skladu sa smjernicama Vlade.

 


 

Dear guests,

First of all, we hope you are well and healthy.

In please to provide you safe stay, we closely follow the situation related to the pandemic, as well as instructions, practices, and guidelines of public health services, the World Health Organization, the European Casino Association, and internationally relevant leading tourism industry institutions.

Considering all regulations and recommendations with the implementation of high catering standards for the provision of services, we have prepared a protocol that we will be applied in the new COVID-19 conditions. By following the protocol, we protect your health as well as the health of our employees.

We wish you a safe and comfortable stay.

Prevention measures against transmission of COVID-19, based on instructions by WHO are:

 1. Social distancing (or Physical distancing); includes refraining from hugging, kissing, or shaking hands with guests as well as among staff. It involves maintaining a distance of at least 2m and avoiding anyone who is coughing or sneezing.
 2. Hand/Personal hygiene means in that instance regularly cleaning hands with an alcohol-based hand agent or thoroughly washing them with soap and water. Also, avoid touching eyes, nose, and mouth. Hand disinfection is necessary after exchanging objects (e.g. money, credit cards, documents, etc.) with guests.
 3. Respiratory etiquette means covering mouth and nose with bent elbow or tissue when coughing or sneezing. The used tissue should be disposed of immediately in a bin (with a lid).
 4. In public areas, cleaning and disinfecting frequently touched objects and surfaces will reduce the risk of infection.

Employee & Guest Health

The health and safety of our employees and guests is our number one priority. In order to protect both groups and offer a safe and memorable stay to our guests, the following key points will apply throughout the property until the end of the pandemic.

 1. Physical Distancing. Guests will be advised to practice physical distancing by standing at least 2m away from other groups of people not traveling with them while standing in lines, using elevators or moving around the property. Restaurant tables, slot machines, and other physical layouts will be arranged to ensure appropriate distancing.
 2. Hand Sanitizing. Hand sanitizer dispensers and paper tissues will be placed at key guest and employee entrances and contact areas. Hand sanitizer will be provided throughout the back of the house for employees.
 3. Front of the House Signage. There will be health and hygiene reminders throughout the property including the proper way to wear, handle and dispose of PPE equipment, respiratory etiquette, and social distancing rules. Electronic signs will also be used for messaging and communication.
 4. Employee & Guest Health Concerns. We will be ready to provide support to our guests. Employees are instructed to stay home if they do not feel well and to contact their immediate supervisor on duty or department manager if they notice a co-worker or guest with a cough, shortness of breath, or other known symptoms of COVID-19.
 5. Case Notification. Our employees will be given clear instructions on how to respond swiftly and report all presumed cases of COVID-19 on property to the health authorities.

Cleaning & Sanitation Products and Protocols

Our resort uses cleaning products that are approved for use and effective against viruses, bacteria, and other airborne pathogens. We are working to ensure an uninterrupted supply of cleaning supplies and the necessary PPE.

As a general guideline, we will use chlorine-based sanitation agents for hard surfaces and objects and alcohol-based for hands. Specific sanitation agents will be prescribed depending on the use and availability in the market.

 1. Public Spaces and Communal Areas. The frequency of cleaning and sanitizing will increase in all public spaces. All Front of House (FOH) restrooms to be sanitized at least once per hour.
 2. Guest Rooms. Please note that cleaning of your room as recommended will be done every three days. Room refreshments and towel changes will be done daily or on request.

Room Recovery Protocol. In the event of a suspected case of COVID-19, the guest’s room will be removed from service and quarantined. The guest room will not be returned to service until the case has been confirmed or cleared. In the event of a positive case, the room will only be returned to service after undergoing an enhanced sanitization protocol.

 1. Air Filter and HVAC Cleaning. The frequency of air filter replacement and HVAC system cleaning has been increased and fresh air exchange will be maximized.

IN-ROOM DINING (ROOM SERVICE)

Room service menus are available via an interactive TV screen in the rooms, as well as information on the working hours of our departments.

SPA AND FITNESS CENTER, POOL & BEACH

The operation will be adjusted to the government guidelines. As a general guideline, crowd control in the Spa & Wellness area will be imposed. Disinfectant gel will be available in the Reception and all areas where services provided.

The Beach must be set up in accordance with the State guideline.